समय साकोस

कर्जा सुबिधाहरु

०१ व्यावसायिक कर्जा

बार्षिक १९ प्रतिशतका दरले कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

०२ घर कर्जा

बार्षिक १९ प्रतिशतका दरले घर खरिद तथा बनाउनको निमित्त कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

अन्य कर्जा

कर्जा शिर्षकबार्षिक व्याजदर
लघु कर्जा (Micro Loan)१७%
सामुहिक जमानी कर्जा (Group Gurantee Loan)१८%
कृषि कर्जा (Agriculture Loan)१६%
हायर पर्चेज कर्जा (Hire Purchase Loan)१८%
धितो कर्जा (Collateral Loan)१८%
मुद्दती रसिद धितो कर्जा (FD Card Loan)थप ३ प्रतिशत

 सर्त लागू हुनेछ ।