समय साकोस

बचत सुबिधाहरु

०१  समय बचत

समय बचतमा न्यूनतम रु.५००० मौज्दातमा दैनिक ७ प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने छ ।

०२ सजिलो बचत

सजिलो बचतमा न्यूनतम रु २०० मौज्दातमा दैनिक ९ प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने छ ।

०३ व्यावसायिक बचत

 व्यावसायिक बचतमा न्यूनतम रु.२०००० मौज्दातमा दैनिक ९ प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने छ ।

०४ साधारण बचत

साधारण बचतमा न्यूनतम रु.५०० मौज्दातमा दैनिक ५ प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने छ ।

०५ खुत्रुके बचत

खुत्रुके बचतमा २ बर्षेमा दैनिक १० प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने छ ।

०६ बीमा बचत

बीमा बचतमा दैनिक ८ प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने छ ।

मुद्धति बचतहरुमा यस प्रकारले व्याजदर प्रदान गरिनेछ ।

समय सिमात्रैमासिक ब्याज भुक्तानीवार्षिक ब्याज भुक्तानीएकमुस्ट ब्याज भुक्तानी
६ महिना९%-१०%
१ बर्ष१०%११%११%
२ बर्ष११%१२%१३ %
३ बर्ष१२%१३%१४%

अवधि बचतहरुमा यस प्रकारले व्याजदर प्रदान गरिनेछ ।

समय सिमाबाल बचतनारी बचतअवधी बचत
६ महिना--७%
१ बर्ष८%८%८%
२ बर्ष९%९%९%